Vaidluste lahendamine

Kahjuks ei ole alati võimalik vaidlusi vältida, mistõttu on oluline osa meie igapäevatööst seotud kompromisside otsimisega ning klientide esindamisega kohtuvaidlustes. Seetõttu oleme loonud töörühma advokaatidest, kes on spetsialiseerunud vaidluste lahendamisele ja menetlusõigusele. Meie kohtutiim koosneb ekspertidest, kes lisaks tsiviilkohtus esindamisele omavad laialdasi kogemusi ka spetsiifilistes halduskohtuvaidlustes, keskkonna-, hanke- ja planeeringuvaldkonnas. Oleme kogenud esindama nii hageja, kostja, kaebaja, kolmanda isiku kui ka haldusorgani positsioone ja huve, mistõttu suudame igale kohtuasjale läheneda mitmekülgselt, hinnata vaidluse perspektiive ja analüüsida kliendi huvides ka nö laiemat pilti, tagamaks kliendi huvide parima kaitse. Nõustame ja esindame kliente ka vahekohtumenetluses, sh vahekohtumenetluse kokkulepete sõlmimisel, ning omame ka vahekohtunikuna tegutsemise kogemust.

Meie vaidluste lahendamise ja kohtumenetluse töörühmal on kogemusi klientide esindamisel ka rahvusvahelistes kohtuorganites. Siia hulka kuuluvad näiteks esindus Euroopa Kohtus ja Euroopa Inimõiguste Kohtus. Samuti oleme õigusvaidlustes esindanud Euroopa Komisjoni ennast, mistõttu omame hindamatut praktikat ka Komisjoni vaatenurgast. Suudame anda kliendi olukorrale objektiivse ja pädeva õigusliku hinnangu ning selle pinnalt otsustada, kas on otstarbekas ja põhjendatud otsida oma õigustele kaitset ka väljastpoolt Eesti kohtusüsteemi. Meie spetsialistid valdavad Euroopa Liidu õigust tipptasemel ning suudavad edukalt orienteeruda Euroopa institutsioonides, organites ja asutustes. Vaid seeläbi on võimalik tagada kliendi õigusi ja huve edukalt kaitsev menetlus.

Nõustame ja esindame kliente muuhulgas järgmistes valdkondades:

 • kliendi positsioonile objektiivse õigusliku hinnangu koostamine ning kliendi olukorrast lähtuvalt (vahe)kohtuvaidluse või selle vältimise menetlusstrateegia väljatöötamine;
 • kõikide tsiviil- ja halduskohtumenetluses, vahekohtumenetluses ning kohtueelsetes vaidlusorganites vajalike menetlusdokumentide koostamine ja esitamine;
 • vahekohtualluvuse kohta kokkulepete sõlmimine, vahekohtu moodustamine;
 • kompromissläbirääkimiste algatamine, vahendamine ja läbirääkimistes osalemine, samuti kompromissikokkulepete koostamine ja sõlmimine;
 • tööandjate ja töötajate esindamine töövaidluskomisjonis, sh avalduse ja kõigi muude vajalike dokumentide koostamine ja esitamine;
 • esindamine riigihangete vaidlustuskomisjonis;
 • esindus Euroopa Kohtus ja Euroopa Inimõiguste Kohtus;
 • otsuse tagamisega ja täitmisega seotud nõustamine ja menetlusdokumentide koostamine.


Valdkonna kontaktisik halduskohtumenetluses:
partner Triin Biesinger (saada Triinule e-kiri).

Valdkonna kontaktisik tsiviil- ja vahekohtumenetluses: partner Veiko Viisileht (saada Veikole e-kiri).

 Valik tehtud töid

 • Eesti ühe suurema ettevõtte Viru Keemia Grupp AS-i ja selle tütarettevõtete esindamine erinevates tsiviil- ja halduskohtuvaidlustes (sh nii Eesti Energia Kaevandused AS-i, Keskkonnaameti kui Keskkonnaministeeriumi vastu).
 • Raudtee-ettevõtja esindamine kohtuvaidlustes.
 • Tallinna linna esindamine erinevates halduskohtuvaidlustes, sh Mustpeade majaga seotud kohtuvaidlustes.
 • AS Merko Ehitus kontserni ettevõtete ja AS-i Riverito esindamine keskkonnaalastes kohtuvaidlustes.
 • Keila linna esindamine kohtuvaidluses kahjuasjas.
 • Erinevate klientide esindamine looduskaitseliste maade omandamisega seotud kohtuvaidlustes.
 • Järva Maavalitsuse esindamine Eesti põhilise riigimaantee (Tallinn-Tartu) teemaplaneeringut puudutavas kohtuvaidluses.
 • Eesti Pagar AS-i esindamine riigiabiga seotud kohtuvaidluses.
 • AS-i Skanska nõustamine ja esindamine töövõtulepingute pinnalt tekkinud kohtuvaidlustes.
 • Tallinna Sadam AS-i tütarettevõtete nõustamine viimaste aastate suurimates nö parvlaevade hankevaidlustes.
 • OÜ Prestone esindamine erinevates servituudiõigusega seotud kohtuvaidlustes.
 • IGLU OÜ esindamine kohtuvaidlustes.
 • Ida-Viru regiooni suurima vee-ettevõtja OÜ Järve Biopuhastus esindamine erinevates vaidlustes FIDIC tingimustel sõlmitud töövõtulepingute pinnalt ning hankeasjades.
 • Ramboll Eesti AS-i esindamine erinevates töövõtu- ja kohtuvaidlustes.
 • Arkaadia Kapital AS-i ja selle tütarettevõtete esindamine erinevates kohtuvaidlustes.
 • Erinevate kohaliku omavalitsuse üksuste (Audru vald, Saku vald, Narva linn) ja eraõiguslike isikute esindamine planeeringu- ja muudes halduskohtuvaidlustes.
 • Klientide esindamine Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohtus hoonestusõiguse tasu ja seltsinguvaidluses.
 • Citadele Pank esindamine kahjuvaidluses OÜ Dekoil vastu.
 • Euroopa Komisjoni esindamine.
Vandeadvokaat | Partner
Telefon
+372 600 4490
Faks
+372 600 4366
E-post
triin@linklaw.ee
Vandeadvokaat | Partner
Telefon
+372 600 4490
E-post
veiko.viisileht@linklaw.ee