Riigi- ja haldusõigus

Ladusalt ja õiguspäraselt toimiv kohalik omavalitsus ja riigivõim on väärtus, mille poole tuleb ja tasub pürgida. Õiguslikust küljest tähendab see võimalikult efektiivselt läbiviidud haldusmenetlust, õigeaegselt vastu võetud ja põhjendatud õigusakte, aga ka õigusvaidlusi. Omame pikaajalist kogemust kohalike omavalitsuste ja riigiasutuste esindamisel ja nõustamisel väga erinevates riigi- ja haldusõiguse küsimustes. Samuti aitame ettevõtteid suhetes kohalike omavalitsustega ja riigiasutustega. Eelistame lähenemist, mis põhineb koostööl ja vaidluste lahendamisel läbirääkimiste kaudu, kuna nii jõuab kõige kiiremini kõiki osapooli rahuldava tulemuseni. Paraku ei ole alati võimalik vaidlusi kokkuleppeliselt lahendada ning sel juhul anname endast parima, et klient saavutaks oma eesmärgid kohtumenetluses.

Nõustame ja esindame kliente muuhulgas järgmistes valdkondades:

 • nõustamine seonduvalt õiguspärase haldusmenetluse läbiviimisega erinevates valdkondades, sh kohaliku omavalitsuse korralduse üldpõhimõtted, riigivastutus, planeeringud, ehitamine, hanked, haridus, keskkonnaküsimused, erinevate lubade menetlused, omandireform, avaliku ja erasektori koostööprojektid (PPP);
 • õigusaktide (sh haldusaktid ja üldaktid) eelnõude ettevalmistamise ja koostamisega seonduv nõustamine;
 • nõustamine seoses isikute põhiõiguste ja –vabaduste kaitsega, sh omandi kaitsega, ettevõtlusvabadusega, õigusega kohtusse pöördumisel jne, vajadusel kohtumenetluse käivitamine, milles taotletakse normi põhiseadusevastasuse tuvastamist;
 • halduslepingutega seotud läbirääkimiste nõustamine ja lepingudokumentide, sh halduslepingute, koostamine;
 • avalik teenistus;
 • õiguslike arvamuste koostamine ülaltoodud küsimustes;
 • kohalike omavalitsuste ja riigiasutuste esindamine vaidlustes, sh vaidemenetlus ja halduskohtumenetlus;
 • ettevõtete ja eraisikute esindamine vaidlustes kohalike omavalitsuste ja riigiasutustega, sh riigivastutuse seaduse alusel esitatavate kahjunõuete esitamisel.


Valdkonna kontaktisik:
partner Triin Biesinger (saada Triinule e-kiri).

Valik tehtud töid: 

 • Tallinna linna nõustamine ja esindamine erinevates haldusõiguslikes küsimustes ja vaidlustes, sh erastamisega seotud küsimused, PGS-i rakendamise pinnalt kerkinud vaidlused, teede väljaehitamiskohustuse täitmisega seotud küsimused, esindamine Mustpeade majaga seotud kohtuvaidlustes jt.
 • Keila linna esindamine kohtuvaidluses kahjunõude asjas.
 • Järva Maavalitsuse esindamine Eesti põhilise riigimaantee (Tallinn-Tartu) teemaplaneeringut puudutavas vaidluses.
 • Erinevate kohaliku omavalitsuse üksuste (Viimsi vald, Audru vald, Saku vald, Rae vald) ja eraõiguslike isikute nõustamine ja esindamine planeeringuvaidlustes.
 • Kaitseministeeriumi ja Ida-Viru maavanema esindamine erinevates asjades seoses suurte infrastruktuuriobjektide rajamisega.
Vandeadvokaat | Partner
Telefon
+372 600 4490
Faks
+372 600 4366
E-post
triin@linklaw.ee